Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


MARKA TESCİLİ

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer
ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır.Firmaların kuruluşları esnasında Ticaret Siciline ünvanlarını tescil ettirmeleri Markalarının Tescilli olması anlamını taşımayıp, aynı ünvan altında bir çok firma küçük farklılıklarla tescil edilebilir. Marka Tescilinde yetkili tek otorite Türk Patent Enstitüsüdür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

Gerekli belgeler;

1. Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem veya yazı karakteri
2. Vekaletname (Firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir)
3. Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
4. Özel kişi ise TC kimlik numarası

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.
Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, sektörde faaliyet gösteren diğer
firmalarla yarışta öne çıkmak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ürün kalitesinin artırılması, etkin pazarlama faaliyetleri ile yapılabileceği gibi günümüz ekonomisinde tasarım yolu ile bu hedefe ulaşmış bir çok kuruluş bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

Gerekli belgeler;

1. Her bir tasarım için 8x8 cm boyutlarında görsel anlatım. Bu görsel anlatım resim, grafik veya fotoğraf biçiminde hazırlanabilir ve renkli fotokopi ile çoğaltılabilir.
2. Özel vekaletname. (Firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir)
3. Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
4. Özel kişi ise TC kimlik numarası
5. Başvuran kişi ile tasarımcı aynı kişi değillerse her iki tarafın açık kimlikleri ve aralarındaki ilişki yazılı olan tasarımcı beyanı. (Yıldız patent  ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir)

PATENT FAYDALI MODEL TESCİLİ

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle
teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

Patent / Faydalı Model tescili için gerekli belgeler;

1. Başvuru konusunu açıklayan tarifname. (Bizler ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
2. Patentle korunması istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler. (bizler ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
3. Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler. (bizler  ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
4. Özet. (bizler  ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
5. Özel vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
6. Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
7. Özel kişi ise TC kimlik numarası

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.
Coğrafi işaret tescilinin temel amacı; leblebi için Çorum ibaresinin, halı için İsparta ibaresinin, kaymak için Afyon ibaresinin belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya
çıkması gibi, coğrafi kaynak gösteren ürünlerin adlarının koruma altına alınmasını sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

Coğrafi işaret tescili başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler;

1. Coğafi İşaret Tescili Başvuru Formu
2. Başvuru ücreti ödendi belgesi aslı

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYA TESCİLİ

Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra, entegre devre topografyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Entegre devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir
aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.Entegre devre topografyası ile de; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü kastedilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Başvuru dilekçesi
2. Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleri
3. Entegre devre topografyası hakkında özet bilgi
4. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge
5. Özel vekâletname
6. Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri

YURTDIŞI TESCİL

Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerinde mülkilik esası geçerli olduğu için Türkiye’de korunan bir hakkın aynı şekilde yurtdışında da korunduğu söylenemez. Zira haklar ancak tescil edildikleri ülkelerde, o ülke kanunları çerçevesinde korunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

1-ULUSLAR ARASI MARKA TESCİLİ:

2-ULUSLAR ARASI ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ:

3-ULUSLAR ARASI PATENT TESCİLİ: